E-tracker

E-Tracker

Algemene voorwaarden inzake het gebruik van de E-Tracker dienst

 1. Algemeen
  1. De voorwaarden zoals hierna beschreven zijn van toepassing op de E-Tracker dienst die wordt aangeboden door Transuniverse Forwarding NV (Transuniverse), Industrieweg 118, 9032 Wondelgem, en rechtspersonenregister nummer 0449.443.659.
 2. Toepassingsgebied
  1. De voorwaarden zijn van toepassing op elke klant die gebruik maakt van de E-Tracker dienst zoals deze wordt aangeboden door Transuniverse.
  2. De inwerkingtreding van deze voorwaarden vindt plaats op de datum hierboven beschreven.
  3. Door gebruik te maken van de E-Tracker dienst gaat de klant akkoord met de voorwaarden zoals in dit document beschreven. De klant aanvaardt deze dan ook zonder enig voorbehoud.
  4. De Algemene verkoopsvoorwaarden van Transuniverse zijn te allen tijde van toepassing voor zendingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de E-Tracker dienst. De algemene voorwaarden van de klant kunnen niet van toepassing worden verklaard.
  5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk wanneer Transuniverse een schriftelijke en expliciete goedkeuring hiertoe geeft.
 3. Voorwerp
  1. Het doel van de E-tracker dienst is de klanten van Transuniverse de mogelijkheid bieden informatie op te vragen over de status van de levering van sommige zendingen door middel van een Track-ID. Via de Track-ID is Transuniverse in staat de zendingen op te sporen. Transuniverse kan op deze manier informatie geven over de status van zendingen wanneer deze informatie beschikbaar is.
  2. De E-Tracker dienst informeert de klant over de uitreikingsstatus van zendingen aan Transuniverse toevertrouwd. Dit vanaf de 2de werkdag na de uitreiking.
 4. Kostprijs
  1. Transuniverse biedt de E-tracker dienst gratis aan.
  2. De volgende kosten vallen ten laste van de klant:
   1. Informaticamateriaal
   2. Internetverbinding
 5. Gebruik
  1. De E-Tracker dienst is toegankelijk via de volgende URL: http://e-tracker.transuniverse.be
  2. De E-Tracker dienst in beschikbaar in de volgende talen:
   1. Nederlands
   2. Engels
   3. Frans
 6. Gebruiksaanwijzing
  1. De klant surft naar http://e-tracker.transuniverse.be
  2. De klant kiest de gewenste taal.
  3. De klant voert de Track-ID in van de betrokken zending.
  4. Indien de zending werd gevonden beschikt de klant over de status en de historiek van de zending. Indien de informatie van de zending niet of nog niet beschikbaar is zal deze informatie ook worden gegeven.
  5. In geval van vragen of problemen kan de klant terecht op de FAQ pagina.
  6. Het is ook mogelijk dat de klant een URL ontvangt waarmee hij rechtstreeks toegang krijgt tot de zending in geval van orderbevestiging of shipment departure notice.
 7. Restricties
  1. De uitreiking kan door de klant via de E-Tracker dienst nooit worden geannuleerd of onderbroken.
  2. De E-Tracker dienst is enkel te gebruiken voor de zendingen van de klant zelf.
  3. De klant accepteert dat de E-Tracker dienst niet mag worden gebruikt voor illegale doeleinden. De toegang tot de website mag niet worden beperkt en er mag geen schade worden aangebracht door het gebruik van de E-Tracker dienst.
  4. De E-Tracker dienst mag niet worden gebruikt ter verspreiding van virussen.
  5. De E-tracker dienst mag niet worden gebruikt om schadelijke of illegale informatie te verspreiden.
  6. De opsomming van bovenstaande beperkingen is niet-exhaustief.
 8. Aanvaarding en acceptatie
  1. Transuniverse kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke soort schade dan ook die het gevolg zouden zijn van het gebruik van de E-Tracker dienst (uitgezonderd in geval er sprake is van bedrog) noch de schade die zou ontstaan doordat de dienst (tijdelijk) niet beschikbaar is. In het geval dat Transuniverse alsnog aansprakelijk zou worden gesteld voor mogelijke directe schade kan het bedrag het maximumschadebedrag zoals in de algemene verkoopsvoorwaarden van Transuniverse niet overschrijden.
  2. De klant verklaart en erkent door het gebruik van de E-Tracker dienst dat de aangeboden gegevens slechts ter informatie worden voorzien. De klant bevestigt ook dat deze verzaakt aan het indienen van klachten of vorderingen die onvolledige of onjuiste informatie of laattijdig verkregen informatie als grond hebben.
  3. In geen geval kan de informatie aangeboden door Transuniverse door middel van de E-Tracker dienst gebruikt worden als bewijsmiddel.
 9. Intellectuele eigendom
  1. Transuniverse is eigenaar van alle rechten van Intellectuele Eigendom van de website, de inhoud, de vorm en het ontwerp van de E-Tracker dienst. Deze opsomming is niet-exhaustief.
  2. Het kopiëren, aanpassen, vertalen, bewerken, openbaar maken, verspreiden of wijzigen van de volledige website of een deel ervan, of van gelijkende elementen, in welke vorm en op welke manier ook, is verboden, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Transuniverse.
  3. Ongeoorloofd gebruik van de volledige website of een deel ervan zal aanleiding kunnen geven tot rechtsvervolging in overeenstemming met de geldende wetten.
 10. Bevoegdheid
  1. Uitsluitend territoriaal bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zijn de overeenkomstig de wet resp. materieelrechtelijk bevoegde vredegerechten, rechtbanken of Hoven alwaar de maatschappelijke zetel van Transuniverse is gelegen. Zulks onverminderd het recht van Transuniverse om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank
 11. Toepasselijk recht
  1. Deze algemene voorwaarden vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
 12. Ongeldigheid - nietigheid- tegenstrijdige bepalingen
  1. Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig. Indien Transuniverse in voorkomende gevallen geen beroep doet op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, betekent dat niet dat daarmee afstand is gedaan van het recht om zich in een ander geval op onderhavige voorwaarden te beroepen.
 13. Wijziging van de algemene voorwaarden
  1. Transuniverse kan op elk moment de algemene voorwaarden wijzigen.
  2. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing.
 14. Contact
  1. Indien de klant meer informatie wenst kan deze mailen naar info@transuniverse.be of bellen naar het nummer 0032 9 253 51 00.